Wie zijn wij?

De Iglesia Cristiana Reformada van Mataró maakt deel uit Algemene Christelijke Kerk door haar trouw aan het geloof in Jezus Christus en door haar gehoorzaamheid aan het geopenbaarde Woord van God, de Bijbel.Een protestante of evangelische kerk

Door haar leer en praktijk is de Iglesia Cristiana Reformada van Mataró een protestante of evangelische kerk. Zij onderschrijft de geloofsverklaring van de Evangelische Wereldalliantie:

Als evangelische christenen aanvaarden wij de openbaring van de Drie-enige God (Vader Zoon en Heilige Geest) in de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Derhalve aanvaarden wij ten volle de leerstellingen die wij beslissend achten om het geloof te kunnen begrijpen en die in liefde worden getoond in praktische christelijke hulpverlening en in de verkondiging van het Evangelie:

1.- De soevereiniteit van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in de

scheppingvoorzienigheid, de openbaring, de verlossing en het laatste oordeel.2.-De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en 

hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.
3.-De universele en zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods

toorn  en veroordeling.
4.-Het plaatsvervangend offer van de vleesgeworden Zoon van God, het enige en volledige fundament

van 
verlossing van de schuld en de macht van de zonde en de gevolgen daarvan.
5.-De rechtvaardiging van de zondaar, alleen door de genade van God, door het geloof in Christus die

is gekruisigd en opgestaan uit de doden.6.-Het werk van God de Heilige Geest, die het verstand van de gelovige verlicht en zijn

wedergeboorte werkt, in hem woont en hem heiligt.7.-  Het priesterschap van alle gelovigen, die in de eenheid van de Heilige Geest tezamen de 

universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn

bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen en liefdedienst te betonen in het  


hart van de samenleving.8.-De hoop op de zichtbare wederkomst van onze Here Jezus Christus in macht en heerlijkheid, de

wederopstanding van de doden en de voltooiing van het Koninkrijk van God.


Relatie met de universele kerk

Als protestante of evangelische kerk aanvaardt de Iglesia Cristiana Reformada de belijdenissen van de 

christelijke wereldkerk, zijnde de Apostolische Belijdenis, de Belijdenis van Nicéa 

Belijdenis van Athanasius.


Relatie met het protestantisme

Als gereformeerde kerk laat de Iglesia Cristiana Reformada van Mataró zich leiden door

de meest erkende belijdenissen van het gereformeerde protestantisme, 

zijnde de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelberger Catechismus (1563),de Dordtse Leerregels (1619) en de Westminster Confessie (1646).


Relaties in Spanje

De Iglesia Cristiana Reformada van Mataró is een zelfstandige kerk die vrijwillig is toegetreden tot het kerkverband van de Iglesias Reformadas de España (IRE) (Gereformeerde Kerken van Spanje)  Zij laat zich bij de landelijke overheid vertegenwoordigen door de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)