De Bijbel is het Heilige Schrift, het Woord van God ....          De Bijbel zegt:


het Woord van God

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Joh. 3.16).

La cruz de los Hugonotes

Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij

CHRISTUS DE KRACHT GODS EN DE WIJSHEID  GODS
(1Corinthiėrs 1:23,24).